E-Sözlük

15/7-a Maddesi Uygulama Yetkisi

Mülga 4389 Sayılı Kanunun 15/7-a maddesi ile Fona, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde ve kendisine borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın, hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın;

 

a. Yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,
b. Yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklarının,
c. Gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin ortaklarının, bu şirketlerde sahip oldukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin
 
temettü hariç ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve denetimini devralma yetkisi verilmiştir. 

Fon, belirtilen şirketlerin yalnızca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini devralmaktadır, şirketlerin hisselerinin mülkiyeti Fona geçmemektedir. 

Fon, 15/7-a maddesi kapsamında yönetim ve denetimini devraldığı şirketleri veya varlıklarını satarak kendisine olan borcundan mahsup etme yetkisine sahiptir.
15/7-b Maddesi Uygulama Yetkisi
Mülga 4389 Sayılı Kanunun 15/7-b maddesi ile, hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, Yönetim Kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle, 

 
a. Banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek,
b. Ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek,
c. Karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak,
d. Yurt içi veya yurt dışı banka ve mali kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle

 

veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacak “Fon Alacağı” olarak düzenlenmiştir.

 
“Fon Alacağı” olarak kabul edilen bu alacaklar hakkında, 6183 Sayılı Kanun hükümleri uygulanması öngörülmüştür.
 
Fon, bu para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve alacağına veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben bu alacakları devralmaya yetkili kılınmıştır.
 
 
Diğer taraftan anılan bentte, Fona devredilen bankaların kaynaklarının kullanılması sonrasında, yukarıda sayılan kişilerin edindikleri ve edindirdikleri mal, hak ve alacaklar da “Fon Alacağı” olarak kabul edilmiş, bunların üçüncü kişilere devri Fona karşı hükümsüz sayılmıştır. 
 
 

Ayrıca, Kanunda sayılan kişilerin emir ve talimatı altında çalışan kişilerin ortak ve yönetici olarak göründüğü şirketlere aktarılan kaynaklar da “Fon Alacağı” olarak kabul edilmiştir.

 

3182 Sayılı Kanunun 12. Maddesi
Bu madde ile, Bakanlar Kurulu’na; gerekli izinleri almış olan bir bankanın bankacılık işlemleri yapmasında veya mevduat kabul etmesinde daha sonra sakınca görülmesi halinde Merkez Bankasının görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine, bankanın bankacılık işlemleri yapma veya mevduat kabul etme iznini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen ve tüm teşkilatını veya gerekli görülecek şubelerini kapsayacak şekilde kaldırma yetkisi tanınmaktadır.
3182 Sayılı Kanunun 38. Maddesi
Bu madde genel kredi sınırlarını düzenlemektedir. Bu madde kapsamında birbiri ile bağlantı içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilere kullandırılabilecek krediler açısından belli oranlar öngörülmüştür.
3182 Sayılı Kanunun 41. Maddesi
Bu madde ile, banka ortaklarına ve mensuplarına kredi kullandırılması hususu düzenlenmiş ve bankanın, ortaklarına ve ortakları ile dolaylı kredi ilişkisi kapsamına yer alan kişiler ile, mensuplarına verebileceği kredilere sınırlamalar getirilmiştir.  
3182 Sayılı Kanunun 52. Maddesi
Bu madde ile, bankaların işlemlerini kayıt dışı bırakamayacakları ve gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştiremeyecekleri gibi kanuni ve yardımcı defterleri ile kayıtları, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap uygunluğu sağlamadan bilançolarını kapatamayacakları öngörülmüştür. 
3182 Sayılı Kanunun 41/2 Maddesi

512 sayılı KHK ile deü,ş,k 3182 sayılı Kanunun 41’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankalar;


a) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına, kredi açmaya yetkili diğer mensuplarına, bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına ve bunların ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin yüzde 25 ve daha fazlasına sahip oldukları ortaklıklara,”

 
b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına,

c) Banka mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara,

 

Her ne şekil ve surette olursa olsun kredi veremez, kefaletlerini kabul edemez ve tahvil ya da benzeri menkul kıymetlerini satın alamazlar.

3182 Sayılı Kanunun 538 sayılı Kanunla Değişik 62`inci Maddesi
Bu madde ile, bankalar yeminli murakıplarınca yapılan denetlemelerde; Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının, haklarında kanuni kovuşturma istenmesini müteakip Bakanlığın talebi üzerine imza yetkilerinin kaldırılmasının zorunlu olduğu, bu kimselerin Bakanlığın izni olmadıkça imza yetkili personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamayacağı öngörülmüştür. 
3182 Sayılı Kanunun 64. Maddesi
Bu madde hükmü ile, denetlemeler sonucunda mali bünyesinin ciddi bir şekilde zayıflamakta olduğunun tespit edilen bankalar hakkında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığa, mali bünyede oluşan zayıflığın durumu ile orantılı olarak madde metninden belirtilen tedbirleri uygulama ve bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasını isteme yetkisi verilmiştir.  
3182 Sayılı Kanunun 64/1 Maddesi
3182 Sayılı Kanun, 2 Mayıs 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bankalar Kanunudur. 3182 Sayılı Kanunun 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 64. maddesinin 1 numaralı fıkrası, denetlemeler sonucunda bir bankanın mali bünyesinin ciddi bir şekilde zayıflamakta olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakana, banka yönetim kurulundan belirli tedbirleri almasını isteme, bankanın yönetim kurulu, müdürler kurulu veya denetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görevden alarak  veya yönetim ve denetim kurulu üye sayısını artırarak bu kurullara üye atama, kanunî karşılık yükümlülüklerini TCMB’nin de görüşünü alarak cezai faizlerini kaldırmak suretiyle erteleme veya düşürme de dahil olmak üzere mali bünyenin takviyesi için gerekli tüm tedbirleri alma yetkisini veren bir düzenlemedir. 
Ege Bankİnter Bankİktisat BankasıEtibankToprak BankEgs BankYurt BankBank EkspresEs BankBank KapitalPamukbankDemir BankUlusal BankTürk Ticaret BankasıYaşar BankSite BankTariş BankKent BankSümer BankBayındır BankMarmara BankImpex BankKıbrıs Kredi BankasıTyt Bankİmar BankasıTmsf